top of page

REGULAMENT CONCURS

“TRĂIEȘTI EXPERIENȚA BLUMFEST ȘI CÂȘTIGI”

1.    ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1.    Organizatorul concursului “TRĂIEȘTI EXPERIENȚA BLUMFEST ȘI CÂȘTIGI”

denumită în continuare Concurs, este Natur Art SRL, persoană juridică română, cu sediul în România, Str. Iuliu Maniu 28, Ap.7, Cluj-Napoca, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J12/2554/2007, având cod unic de înregistrare RO21868532, reprezentata legal prin administrator Crăciun Ovidiu Mihai.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulament”), fiind obligatoriu pentru toţi participanţii. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfăşurării Concursului, prin întocmirea de acte adiţionale la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare începând de la data publicării actelor adiţionale care conţin aceste modificări.

2.    PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1.    Concursul “TRĂIEȘTI EXPERIENȚA BLUMFEST ȘI CÂȘTIGI” se desfășoară până la data de 30.06.2022 (ora 23.59). Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentului Concurs. Orice modificare va fi comunicată prin act adiţional la prezentul Regulament şi va intra în vigoare de la data publicării acestuia. 
2.2.    Anunţarea câştigătorilor se va face până la data de 6 iulie 2022, atât personal (telefonic sau prin email), cât și public, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/blumfestcluj si pe site-ul: www.blumfest.ro. 
2.3.    După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligaţie în legătură cu nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului.


3.    CONDIȚII PARTICIPARE CONCURS

3.1. La acest Concurs pot participa persoanele fizice care au domiciliul în România și au vârsta de minimum 18 ani împliniţi la data începerii concursului. 

3.2. La acest concurs nu pot participa:

-    firme, branduri sau organizaţiile cu statut de persoană juridică
-    angajatii Organizatorului și nici rudele de gradul I ale acestora
-    furnizori și persoane contractate și / sau implicate în organizarea festivalului Blumfest.

3.3. Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiţionată şi fără rezerve de către Participanţi a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte şi complete toate datele furnizate de către participanţi. 

3.4. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a verifica veridicitatea informaţiilor completate de către Participant. În cazul descoperirii unor neconcordanţe între datele furnizate organizatorului de către oricare dintre participanţi şi realitate, respectiva participare sau premiul deja câştigat se invalidează, fără îndeplinirea niciunei formalități în raport cu participanţii.

3.5. Prin înscrierea la concurs, fiecare participant garantează: 
-    că a împlinit 18 ani la data începerii acestui concurs;  
-    că datele solicitate pentru înscrierea în concurs, respectiv nume şi prenume, adresă de email, telefon, sunt cele reale;
-    că are deplină şi neafectată capacitatea de folosinţă şi exerciţiu (conform Cod Civil);
-    că, în eventualitatea câştigării unui premiu, va participa la acţiunile publicitare ale organizatorului (de promovare a acestui proiect în orice modalitate, ulterior sau simultan cu acordarea premiului, fără alte obligaţii în sarcina organizatorului).

3.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții care nu respectă în totalitate regulamentul, nu completează complet și corect informatiile solicitate, încalcă sau lezează bunele moravuri, practicile comerciale și/sau imaginea Organizatorului.


4 . MECANISMUL DE CONCURS 

4.1. Pentru a se înscrie la acest Concurs, participanții trebuie să achiziționeze un bilet de acces la Festivalul Blumfest, care va avea loc în perioada 24 iunie – 3 iulie 2022, Sub Coastă, Apahida, Cluj, de pe platforma online: https://www.entertix.ro/g/556/blumfest.html

4.2. La concurs participă numai biletele achiziționate online de pe platforma menționată la cap. 4, pct. 4.1.

4.3 Toate persoanele care achiziționează un bilet online până la data de 30.06.2022 (ora 23.59) intră automat la tombolă. La tombolă intră, de asemenea automat, și biletele achiziționate online anterior datei publicării prezentului concurs (29.05.2022 – 13.06.2022)

4.4. Fiecare bilet achiziționat va avea alocat un cod de bare unic. În cursul zilei de 5 iulie, organizatorul va extrage, prin intermediul platformei random.org, codurile de bare câștigătoare și 12 rezerve, pentru cazul în care câștigătorii sau rezerva anterioară nu este apt/ă să beneficieze de premiu, refuză premiul sau nu a îndeplinit / a încălcat în totalitate / o parte din termenii și condițiile prezentului Regulament.
 
4.5.Desemnarea câștigătorilor va fi făcută publică pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/blumfestcluj si pe site-ul: www.blumfest.ro până la data de 6 iulie.

4.6. Câștigătorii sunt obligați să contacteze organizatorii în termen de 5 zile lucrătoare de la data trimiterii de către organizator a adresei de informare și să stabilească cu Organizatorul modalitatea de intrare în posesia premiului. În cazul în care organizatorul nu este contactat în termenul precizat, câștigătorul pierde dreptul de a intra în posesia premiului.
În situația în care, la momentul contactării, câștigătorul declară că nu acceptă premiul, refuză să furnizeze datele de identificare solicitate de Organizator sau nu poate fi contactat conform celor menționate mai sus ori emailul rămâne fără răspuns pana la ora 24:00 a termenului limită de cinci zile lucrătoare, acesta va fi invalidat și se va apela la rezerve, în ordinea desemnării acestora. Se va aplica același procedeu de validare ca și în cazul câștigătorului inițial. In situația în care și rezervele vor fi invalidate, atunci premiul nu se va mai acorda și va rămâne în posesia Organizatorului.
De asemenea, va fi invalidat câștigătorul/rezerva în următoarele cazuri: nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament; nu poate fi contactată pentru validarea telefonică; nu deține act de identitate valabil.

4.7. Orice modificare a regulilor de participare la concurs şi / sau a perioadei validităţii acestuia vor fi anunţate pe facebook site cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. 

 

5. PREMIILE CONCURSULUI 

5.1 Organizatorul va acorda următoarele premii: 

Premiul cel mare – 1 x City break (3 zile), pentru 2 persoane, în Cappadocia, Turcia. În premiu sunt incluse: transport cu avionul pentru 2 persoane dus-întors (cu taxe de aeroport si bagaj incluse), transfer la hotel, cazare 1 cameră, 2 nopți, mese în regim All-inclusive la Hotel Carus Cappadocia și o plimbare cu balonul Brothers Balloon.
Sejurul este valabil doar până la data de 15 octombrie 2022. 

 

Premiul 2 - 1 premiu constând într-un telefon Telefon mobil Huawei P40 Pro, Dual Sim

 

3 premii constând într-un voucher în valoare de 250 RON, valabil pe site-ul www.esentia.ro. Valoarea voucherului se poate consuma doar dintr-o singură achiziție / tranzacție de pe site.

3 premii în valoare de 220 lei fiecare, din gama "Immortelle": Elixir anti age /30 ml, cremă de față Precious Skin /30 ml și ulei de corp /100ml.

 


5.2. Premiul cel mare se ridică în baza unui act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) valabil. Participanții răspund pentru corectitudinea informațiilor transmise, Organizatorul având doar obligația să verifice identitatea dintre numele din datele comenzii și numele din actul de identitate prezentat de câștigătorul tombolei. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va acorda nicio despăgubire/compensație în cazul în care acesta nu a mai putut efectua deplasarea.
De asemenea, Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru probleme, independente de voința sa, care pot apărea, cum ar fi, dar fără a se limita la: autoritățile nu permit ieșirea din țară/intrarea în alt stat a câștigătorului; căștigătorul nu ajunge la hotel la timp, iar cazarea îi este anulată; daunele provocate de câștigător la hotel etc. vor fi suportate integral de către câștigător. Existența sau apariția, până la data plecării, a oricărei cauze de împiedicare a câștigătorilor de a beneficia de premiu nu generează nicio obligație de compensare, despăgubiri, de orice natură sau orice altă răspundere în sarcina Organizatorului. Organizatorul nu este responsabil în niciun fel pentru obligațiile ce revin câștigătorilor cu privire la formalitățile cerute de poliție, vamă și oricare alte autorități ale țării de destinație și ale țărilor tranzitate în timpul călătoriei, dacă este cazul. organizatorul va depune toată diligența pentru desfășurarea în bune condiții a tombolei și pentru diminuarea sau înlăturarea oricăror deficiențe care ar putea apărea. 

5.3. Valoarea totală estimată a premiilor oferite în cadrul acestui concurs este de 16350 RON.

5.4. Premiile revin numai Participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane.

5.5. Un participant la Concurs desemnat castigator, poate câștiga un singur premiu, indiferent de numărul biletelor achiziționate. În cazul în care un cod de bare care apartine unui participant ce deja a castigat un premiu este extras din nou după ce deja a câștigat un premiu, Organizatorul va extrage un alt câștigător pentru urmatorul premiu. 


6. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

6.1 Imposibilitatea unui câştigător şi / sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere. 
6.2 Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către un câştigător şi / sau de către persoanele care îl reprezintă legal, în legătură cu premiul câştigat.

6.3 Organizatorul se obligă să calculeze, să declare și să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate, în cazul în care valoarea acestora depășește suma de 600 lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de altă natură, în legătură cu premiile acordate, revin în exclusivitate Participanților validați ca și câștigători.

 

7. PROTECȚIA ȘI CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

7.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.
7.2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu la Concurs.
7.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Concursului vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

7.4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 (I) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR și interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a)    organizarea și desfășurarea Concursului și acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor, transmiterea de comunicari comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicari similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b)    publicarea numelor castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);
c)    solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

d)    activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legata a Organizatorului).

7.5. In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la Concurs nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

7.6. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal către:
•    partenerii sai, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Concursului;
•    furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing - agentii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing; furnizorii produselor / serviciilor incluse în premii.
•    furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila,
•    autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).


7.7. Durata de pastrare a datelor
Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.


8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

8.1. Câstigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau alte bunuri și nici nu pot solicita modificări ale caracteristicilor premiului oferit de către Organizator.


9. TAXE ȘI IMPOZITE

9.1. Organizatorul nu este răspunzător pentru plata altor taxe, impozite, obligații financiare legate de premiul oferit, cu excepția eventualelor taxe de curierat care ar surveni pentru trimiterea premiului la castigator și a plății impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 
9.2. Organizatorul nu este răspunzător de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina câștigătorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/ sau participant), pe site-ul: www.blumfest.ro

11. FORTA MAJORA

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor Concursului existenta acesteia in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe site-ul www.blumfest.ro


12. ÎNCETAREA CONCURSULUI

12.1. Prezentul Concurs poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Concursului sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Concursului.


ORGANIZATOR,
NATUR ART SRL
Reprezentată prin CRĂCIUN OVIDIU MIHAI - Administrator

bottom of page